Klagevejledning til patienter

Utilsiget hændelse: Såfremt der skulle været sket en utilsigtet hændelse ifm. dit forløb her i klinikken, opfordrer vi til, at den utilsigtede hændelse bliver indrapporteret. En utilsiget hændelse kunne f.eks. være, at patienten falder over genstande, der ikke er blevet ryddet op. Ved at en utilsigtet hændelse bliver indrapportret kan man være med til, at klinikken lærer af fejlen og ændrer procedure, hvorved fejl/skader forbygges og undgås. 

Ønskes indrapportering af utilsigtet hændelse foretaget kan følgende link til Styrelsen for Patientsikkerhed benyttes:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/ 

*** 

Klage over fejlbehandling: Ønsker man som patient at indgive en klage over sundhedspersonernes faglige arbejde kan klagen indgives til: Styrelsen for Patientklager – nærmere ad link:

 https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling/

 

Erstatning ifm. behandlingsskader: Man kan endvidere som patient have ret til og søge om erstatning, hvis man har fået pådraget en fysisk el. psykisk skade ifm.  en behandling. Ønsker man at søge om erstatning skal ansøgning herom indgives til:

www.patienterstatningen.dk 

***

Øvrige klager: Vedrører klagen andet end sundhedsfaglige forhold kan klagen skriftligt indgives til:

Region Syddanmark, Praksisafdelingen, Damhaven 12, 7100 Vejle, Att. Sekretariatet.